What’s new in Ultrasonography (Turkish) – August 2020

3 sene ago

Abdominal Görüntüleme

 

Primer Araştırma

Karaciğer Multiparametrik Ultrasonunun Non-Alkolik Steatohepatit Değerlendirmesindeki Rolü

Sugimoto, Katsutosh, et al. “The Role of Multiparametric US of the Liver for the Evaluation of Nonalcoholic Steatohepatitis.” Radiology (2020): 192665.

https://doi.org/10.1148/radiol.2020192665

Arka plan: Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), artarak yaygınlaşan bir kronik  karaciğer hastalığı olup non-alkolik steatohepatite (NASH) yol açabilir. NASH, hızla fibrozise ve siroza dönüşebilir.

Soru: Shear Wave Elastografi (SWE) ölçümleri NASH ve ilişkili özelliklerin tanısında yardımcı olabilir mi?

Konum: Tokyo/JAPONYA

Katılımcılar ve dahil edilme kriterleri: NAFLD için karaciğer biyopsisi olan 111 kişi (9 kişi hariç tutuldu).

Tasarım: Prospektif tasarım; karaciğer biyopsisi olan hastalara dağılım eğrisi, atenüasyon katsayısı ve shear-wave hızını ölçen SWE ultrasonu yapıldı. Bulgular patolojik skorla kıyaslandı. Analiz için alıcı işletim karakteristik (ROC) eğrisi kullanıldı.

Bulgular: Eğri altındaki alan (AUC) değerleri her bir SWE ölçümüne göre hesaplandı.

Dağılım EğrisiAtenüasyon KatsayısıShear-wave hızı
İnflamasyon derecesiAUCYağlanma DerecesiAUCFibrozis derecesiAUC
A1 (hafif)0,95S1(hafif)0,88F1(portal fibrozis)0.79
A2 (orta)0,81S2 (orta)0,86F2(periportal fibrozis)

 

0.88
A3 (belirgin)0,85S3(ağır)0,79F3(septal fibrozis)0.90
F4(siroz)0.95

NASH tanısı için bu üç eğri altında kalan alanların kombinasyonu :0.81

Sonuç ve görüş: Dağılım eğrisi, atenüasyon katsayısı ve shear-wave hızı kullanıldığında SWE, NAFLD’nin görüntülenmesinde ve değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.

 

Primer Araştırma

İdiopatik Nefrotik Sendromun Tanısında ve Küratif Etkinin Değerlendirmesinde Gerçek Zamanlı SWE’nin Rolü

Yang, Xue, et al. “The role of real-time shear wave elastography in the diagnosis of idiopathic nephrotic syndrome and evaluation of the curative effect.” Abdominal Radiology (2020): 1-10.

https://doi.org/10.1007/s00261-020-02460-3

Arka plan: İdiopatik nefrotik sendrom (INS) minimal değişiklik hastalığı ve fokal segmental glomerülosklerozu da içeren bir grup glomerülopatidir. Glomerüloskleroz ve tübulointersitisyel fibrozis SWE’de azalmış elastisiteye yol açar.

Soru: Shear-wave elastografi (SWE) INS tanısında yardımcı olabilir mi ve tedavi cevabının değerlendirilmesinde ne kadar uygun?

Konum: Qingdao Universitesi’ne afiliye hastane, Shandong, Çin

Katılımcılar ve dahil edilme kriterleri: Renal biyopsisi olan idiopatik nefrotik sendromlu 120 hasta ve kontrol grubu olarak 30 sağlıklı kişi

Tasarım: Prospektif tasarım; INS ve kontrol grubunda renal parankimin Young modülünü (YM) ölçmek için SWE kullanıldı. YM, patoloji sonuçlarındaki glomerular skleroz indeksi (GI) ve renal interstisyel fibrozis (RIF) ile karşılaştırıldı. Hastalar steroid duyarlı ve steroid dirençli olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Analiz için alıcı işletim karakteristik eğrisi (ROC) kullanldı.

Bulgular:YM, INS grubunda kontrol grubuna oranla önemli ölçüde yüksekti (p<0.05). Ek olarak, steroid duyarlı ve steroid dirençli gruplarda, YM değerlerleri steroid dirençli grupta daha yüksek olacak şekilde bir fark gözlemlendi (p<0.05). YM değerleri gruplar arasında karşılaştırıldı (aşağıdaki tablo). INS hastalarında YM, GI (r= 0.631) ve RIF (0.606) ile pozitif korele bulundu(p<0.05).

Karşılaştırma  gruplarıEğri altındaki alanEğri altındaki alan için optimal eşik değerDuyarlılıkÖzgüllük
INS vs Kontrol0.8717.96 m/s81.7%93.3%
Steroid duyarlı vs. Steroid dirençli0.83610.73 m/s86.0%77.9%

Sonuç ve görüş: SWE, INS’yi değerlendirebilir ve steroide yanıtı gösterebilir.

 

Primer Araştırma

3 cm’den Küçük Renal Tümörlerin Ultrasonografi ile Ayırıcı Tanısı: Taramanın Ötesinde Hızlı, Kantitatif, Elastografi ile Self-corrected Kontrastlı Ultrason Görüntüleme Modu.

Sun, Di, et al. “Differential diagnosis of< 3 cm renal tumors by ultrasonography: A rapid, Quantitative, Elastography Self-corrected Contrast-enhanced Ultrasound Imaging Mode beyond Screening.” The British Journal of Radiology 93 (2020): 20190974.

https://doi.org/10.1259/bjr.20190974

Arka plan: 3 cm’den küçük renal tümörleri karakterize etmek boyutlarından dolayı genellikle zordur. Daha önceden, kontrastlı US (CEUS) ve SWE (Shear-vawe elastography) diğer organlardaki maligniteleri karakterize etmede ve tanı koymada başarıyla kullanıldı.

Soru: CEUS ve SWE kombinasyonu berrak hücreli renal hücreli karsinomu (clear cell renal cell ca/ ccRCC), renal pelvisin ürotelyal karsinomunu (UCRP) ve diğer küçük tümörleri ayırt etmede yardımcı olabilir mi?

Konum: Shanghai Jiao Tong Üniversitesi’ne afiliye Sixth People’s Hastanesi & Shanghai Tıp Ultrason Enstitüsü, Shanghai, China

Katılımcılar ve dahil edilme kriterleri: 37 renal tümörü olan renal biyopsi yapılmış 35 hasta.

Tasarım: Prospektif tasarım; tümörlerin belirlenmesi için elastografi  self-corrected  kontrastlı ultrason modu oluşturuldu.  ESC ve SWE değerleri her bir tümör için kaydedildi ve patolojik tanıyla karşılaştırıldı.

Bulgular: Tümörlerin elastografik özelliklerinde ccRCC’de yüksek elastisite, UCRP’de düşük elastisite olmak üzere değişkenlik vardı. ESC %94.6 doğruluk oranıyla ccRCC, UCRP ve küçük renal tümörleri ayırabiliyordu.

Sonuç ve görüş: Kurum içi tasarlanmış CESU (ESC) kullanılarak ccRCC, UCRP ve küçük renal tümörler %94.6 ‘lık yüksek doğruluk payıyla birbirinden ayırt edilebiliyor.

 

Vasküler ve girişimsel US

 

Primer Araştırma

Üst Abdominal Kanser Hastalarında Kontrastlı US Eşliğinde Çölyak Pleksus Nörolizi: Başlangıç Deneyimi 

Wang, Lu, et al. “Contrast-enhanced ultrasound–guided celiac plexus neurolysis in patients with upper abdominal cancer pain: initial experience.” European Radiology (2020): 1-10.

https://doi.org/10.1007/s00330-020-06705-z

Arka plan: Çölyak pleksus nörolizi, ağrıyı dindirmek için çölyak pleksusa alkol enjekte edilmesi tekniğidir.

Soru:  Kontrastlı ultrasonografi (CEUS) eşliğinde çölyak pleksus nörolizi güvenli ve etkili midir?

Konum: Çin Elektronik Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Chengdu, Çin

Katılımcılar ve dahil edilme kriterleri: Abdominal kanserli ve kontrol edilemeyen (≥7/10) ağrısı olan 35 hasta

Tasarım: Prospektif tasarım; çölyak pleksus nörolizi yapıldıktan sonra işlem sonrası ağrı ve opioid kullanımı gözlemlendi. Aort çevresinde alkol dağılımını görüntülemek ve desteklemek için 3D CEUS kullanıldı.

Bulgular: Her hasta için farklı zamanlarda ağrıda azalma gözlemlendi. 28 (80%) hasta çabuk rahatlama yaşarken, 27 hasta (77.1%) 1 ay, 10(29.4%) hasta ise 3 aylık sürede rahatlama yaşadı. Rahatlama süresinin median değeri 2.7 aydı. Rahatlama yaşayan tüm hastalarda alkol, aort çevresinde 90°’lik dağılım gösterdi.

Sonuç ve görüş: CEUS eşliğinde çölyak pleksus nörolizi üst abdominal malignite kaynaklı ağrıyı tedavi etmede etkili bir yöntemdir.

 

Kas-İskelet Ultrasonografisi

 

Primer Araştrma

Kas-İskelet Hematomlarının Ultrasonu: Sonografik Görünümün Yaş ve Aspirasyon Kolaylığı ile İlişkisi

Yoon, Edward, Bin Lin, and Theodore T. Miller. “Ultrasound of Musculoskeletal Hematomas: Relationship of Sonographic Appearance to Age and Ease of Aspiration.” American Journal of Roentgenology (2020).
https://doi.org/10.2214/AJR.19.22752

Arka plan: Kas-iskelet sistemi hematomları ağrı kaynağı olabilir ve aspirasyonun ağrı ve komplikasyonları azalttığı gösterilmiştir.
Soru: Ultrason eşliğinde aspirasyon intramusküler hematomlar için güvenli ve etkili midir?
Konum: Özel Cerrahi Hastanesi, New York, NY
Katılımcılar ve katılım kriterleri: 148 hastada 165 aspirasyon
Tasarım:
Retrospektif tasarım; hematomların eko yapısı, yaşı, yerleşim yeri dahil olmak üzere ultrasonografik özellikleri ile iğne kalınlığı incelendi ve bunlar aspirasyon kolaylığı ile karşılaştırıldı. Hematomların eko yapısı hipoekoik, kompleks, heterojen veya ekojenik olarak kategorize edildi. İntramusküler hematomları aspire etmek için ultrasonografi kılavuzluğu kullanıldı.
Sonuçlar:
100 hasta takip için geri döndü ve hastaların hepsinde aspirasyon sonrası komplikasyonsuz semptomatik iyileşme görüldü. Aspirasyon kolaylığında, hipoekoik hematomlar ile diğer eko yapısına sahip hematomların kombinasyonunun karşılaştırılmasında 3.64 odds oranı vardı (P = 0.01). Diğer bulguların (hematom yaşı, yerleşim yeri ve iğne kalınlığı) aspirasyon kolaylığı ile istatistiksel olarak anlamlı ilişkisi bulunmadı.
Sonuç ve görüş: Ultrasonografi eşliğinde intramusküler hematom aspirasyonu, semptomları hafifletmede güvenli ve etkilidir. Hipoekoik hematomlarda aspirasyon; kompleks, heterojen ve/veya ekojenik hematomlara göre daha kolaydır.

 

Primer Araştrma

Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Subakromiyal Bursa Enjeksiyonlarında Enjeksiyon Hacminin Uzun Dönem Sonuçlar Üzerine Etkisi

Klontzas, Michail E., et al. “The effect of injection volume on long-term outcomes of US-guided subacromial bursa injections.” European Journal of Radiology (2020): 109113.
https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2020.109113

Arka plan: Subakromiyal-subdeltoid (SA-SD) bursaya ultrasonografi eşliğinde kortikosteroid enjeksiyonu ağrıyı hafifletmek için etkili bir yöntemdir.
Soru: SA-SD bursa’da yüksek hacimli steroid enjeksiyonu, düşük hacimle karşılaştırıldığında kısa ve uzun vadede daha etkili midir?
Konum: Girit, Yunanistan
Katılımcılar ve dahil edilme kriterleri: SA-SD bursaya US kılavuzluğunda steroid enjeksiyonu yapılan 136 hasta
Tasarım:
Prospektif tasarım; hastalar düşük hacimli ve yüksek hacimli steroid gruplarına ayrıldı. Düşük hacimli gruba 1 mL triamsinolon asetonid/40mg verilirken, yüksek hacimli grup 1 mL triamsinolon asetonid/40mg + 9 mL anestezik aldı. Ağrı bir yıla kadar çoklu zaman noktalarında kaydedildi.
Sonuçlar: Enjeksiyon hacmi ile ağrının geçmesi arasında ilişki görülmüş olup yüksek volümün ağrıda daha erken rahatlamaya yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır. Yüksek doz ve düşük doz gruplarında ağrı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0.001). Ağrı, 3.haftada yüksek hacimde 2.2/10 ve düşük hacimde 4.7/10, 6. ayda 1.6/10 ve 2.5/10, 1 yılda 1.6/10 ve 1.8/10 idi. Kadaverik SA-SD bursa’nın hacim ölçümleri 6.9 mL idi.
Sonuç ve görüş: Subakromiyal-subdeltoid bursaya ultrasonografi eşliğinde yüksek hacimli (steroid+9 mL anestezik) enjeksiyon, erken ağrının giderilmesinde düşük hacimli (sadece steroid) enjeksiyona göre daha üstündür.

 

Derleme

İleri Kas-İskelet Ultrason Teknikleri: Uygulamalar nelerdir?

Van Holsbeeck, Marnix T., et al. “Advanced Musculoskeletal Ultrasound Techniques: What are the applications?.” American Journal of Roentgenology.
https://doi.org/10.2214/AJR.20.22840

Genel Bakış: Kas-iskelet ultrasonundaki yeni teknikler ve ilerlemeler hakkında oldukça kapsamlı bir derleme. Ayrıca karpal tünel sendromunun değerlendirilmesi gibi geleneksel kullanımları ele alıyor. Daha yeni uygulamalar arasında patolojinin belirlenmesine ve potansiyel olarak tedavi edilmesine yardımcı olmak için ultra yüksek frekanslı transdüserlerin kullanımı, inflamatuar ve neoplastik hastalıklarda mikrovasküler görüntüleme ve elastografi yer alıyor.

 

Baş-Boyun Ultrasonografisi

 

Meta-analiz

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Gri Skala Ultrason Özelliklerinin Yorumlanmasındaki Değişkenlik: Sistematik Derleme ve Meta-analiz

Liu, Huan ve ark. “Variability in the interpretation of grey-scale ultrasound features in assessing thyroid nodules: A systematic review and meta-analysis.” European Journal of Radiology (2020): 109050.

https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2020.109050

Arka plan: TI-RADS (The Thyroid Imaging Reporting and Data System), tiroit nodüllerini malignite riski açısından ultrasonografi özelliklerine göre sınıflandırmak için kullanılır.

Soru: TI-RADS kullanarak ultrasonografideki tiroid nodüllerini değerlendirirken radyologlar arasındaki uyum nasıldır?

Tasarım: Ekim 1972- Aralık 2018 arasında literatür tarandı. 927 hastayı içeren 7 çalışma alındı.

Sonuçlar: Çalışmalarda TI-RADS kullanan radyologlar arasındaki değişkenlik 0.54 idi. Özellikler arasında, kalsifikasyon gözlemciler arasında en az değişkenliğe sahipken (0.71), nodül kenarı en fazla (0.40) değişkenliğe sahipti. İncelenen diğer özellikler sırasıyla 0.61, 0.58, 0.53 ve 0.43 değişkenleri olan iç yapı, ekojenite, şekil ve ekojenik odaklardı.

Sonuç ve görüş: Gözlemciler arası genel uyum orta düzeydeydi. Özelliklerdeki değişkenlik oldukça değişken (nodül sınırı) ile biraz değişken (kalsifikasyon) arasında dağılım gösteriyordu.

 

Genel Kısaltmalar:

*US: Ultrasound
*CEUS: Contrast Enhanced Ultrasound
*SWE: Shear-Wave Elastography

References
  • Share